Đợt Thu ở Trung Quốc , bé thứ nhất chỉ sử dụng bỉm Suitsky. Đến bé thứ 2, Thu về Việt Nam, Thu rất vui ở Việt Nam cũng có bỉm Suitsky được phân phối
Liên hệ

SUITSKY